Visszajövünk! - június 1-jétől július 15. napjáig kedvezményes kapitányos tárlatvezetés a Thury-várban.

2020. június 18. napjától a kormány feloldja a veszélyhelyzetet, amelynek értelmében a muzeális intézmények a közönségforgalmi területeiket megnyithatják.

A Thury-várban a maszk használata ajánlott.

  

 

 

 

Belépőjegy árak a Thury-várba:

Felnőtt: 1700,- Ft/fő

Diák / nyugdíjas: 1200,- Ft/fő

Családi 1. (2 felnőtt és 1 gyerek): 3500,- Ft

Családi 2. (2 felnőtt és 2 gyerek): 3700,- Ft

Családi 3. (2 felnőtt és 3 gyerek): 4100,- Ft

Csoportos jegyár felnőtt: 1500,- Ft/fő

Csoportos jegyár diák / nyugdíjas: 1100,- Ft/fő

A csoportok 8 főtől értendők.

Magyar nyelvű tárlatvezetés 30 fő alatt 4.000 Ft, 30 fő felett 8.000 Ft

Idegennyelvű tárlatvezetés  30 fő alatt 7.500 Ft, 30 fő felett 15.000 Ft


Tárlatvezetés seregdeákkal (életképek) 30 fő alatt 5.000 Ft, 30 fő felett 10.000 Ft

Tárlatvezetés Thury kapitánnyal 30 fő alatt 6.000 Ft, 30 fő felett 12.000 Ft. Június 01-július 15. kedvezményes áron.


Minden várpalotai lakosnak a belépőjegyek árából 50% kedvezményt biztosítunk!

Egyedi ajánlatainkról érdeklődjön az info@thuryvarkft.hu e-mail címen. 

 

A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról 2§ (2) bekezdés alapján - az abban meghatározott személyek számára -  az alábbi napokon látogathatható ingyenesen a Thury-vár muzeális intézmény része (Palota rész, kápolna) 2020-ban:
Január 19.

Február 15.
Április 26.
Május 10.
Június 13.
Július 25.
Augusztus 23.
Szeptember 6.
Október
 31.
November 29.
December 20.

 

A Thury-vár muzeális intézmény része a Palota rész és a kápolna!
A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

2. § (1)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek: „(1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és idõszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fõ),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépõvel rendelkezik,

e) legalább 400 fõs taglétszámmal rendelkezõ, országos hatáskörû közgyûjteményi szakmai szervezet tagja,

f) közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) a 70. életévét betöltötte.

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fõ). 

(3) A muzeális intézmények állandó és idõszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépõdíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétõl 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fõ), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

(4) A Magyar Köztársaság állami ünnepérõl szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.” 25052 MAGYAR KÖZLÖNY • 2011. évi 84. szám 2. § Az R. 2. § (6) bekezdésében a „fenntartója” szövegrész helyébe a „vezetõje” szöveg lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. 4. § Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Semjén Zsolts. k., miniszterelnök-helyettes

 

A Fodor Sára Tájház, valamint a Nagy Gyula Galéria előzetes egyeztetés alapján látogatható.

Egyeztetni a 06-30/925 39 35 telefonszámon lehet!